Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 grudnia 2017

Grudzień 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności - podpisana 1 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych - podpisana 1 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana 1 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach - podpisana 7 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - podpisana 7 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia  24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 grudnia 2017 r.- Pobierz informację
 8. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa - podpisana 11 grudnia 2017 r. - Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. - podpisana 12 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 10. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 15 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 15 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre inne osoby prawne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 15 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - podpisana 15 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 15 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 - podpisana 15 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego - podpisana 19 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana 19 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 18. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw - podpisana 19 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego - podpisana 19 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 20. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym - podpisana 20 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 22.  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podpisana 20 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 26. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 27. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 28. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 29. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 30. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 31. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 32. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację
 33. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 34. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.  o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.
 35. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny - podpisana 28 grudnia 2017 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu