Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 maja 2018

Maj 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - podpisana 2 maja 2018 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 maja 2018 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących pasażera – podpisana 11 maja 2018 r. Pobierz informację.

 12. Ustawa  z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej – podpisana 14 maja 2018 r. Pobierz informację.

 13. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - podpisana 14 maja 2018 r. Pobierz informację.

 14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece - podpisana 15 maja 2018 r. Pobierz informację.

 15. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 15 maja 2018 r. Pobierz informację.

 16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 17. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 18. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 19. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 20. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 21. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 22. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 23. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 24. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - podpisana 22 maja 2018 r. Pobierz informację.

 25.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 maja 2018 r. Pobierz informację

 26. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 maja 2018 r. Pobierz informację

 27. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 28. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 29. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrud­nienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 30. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 31. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 32. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 33. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 34. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.
 35. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. - podpisana 28 maja 2018 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu