Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 czerwca 2020

Czerwiec 2020 r.

1. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego – podpisana 2 czerwca 2020 r. Pobierz informację. 

 

2. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.


3. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.

 

4. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.

 

5. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.

 

6. Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.

 

7. Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.


8. Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.


9. Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 czerwca 2020 r. Pobierz informację.

 

10. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – podpisana 19 czerwca 2020 r. Pobierz informację.

 

11. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 – podpisana 22 czerwca 2020 r. 

 

12. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 czerwca 2020 r. 

 

13. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych – podpisana 29 czerwca 2020 r. 

 

14. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – podpisana 29 czerwca 2020 r. 

Poleć znajomemu