Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 maja 2017

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w zakresie zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwanej dalej: „Ppsa”). Projekt ustawy powstał we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Proponowane zmiany dotyczą regulacji art. 28, art. 175 oraz art. 287 Ppsa.

 

Zmiany w zakresie art. 28 oraz art. 175 Ppsa dotyczą dostosowanie przepisów Ppsa do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) i wynikającego, z powyższej ustawy, zakresu działania tej jednostki.

 

Proponowana zmiana w art. 28 Ppsa polega na dodaniu regulacji potwierdzającej, iż w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, Prokuratoria Generalna RP może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Taki zakres działania Prokuratorii Generalnej RP wynika bowiem z regulacji ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, natomiast nie wynika wprost z obecnej treści art. 28 Ppsa.

 

Proponowana zmiana w art. 175 Ppsa polega na dodaniu regulacji potwierdzającej, iż wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego nie stosuje się również wówczas gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz za Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP. Wprowadzenie takiej zmiany jest wskazane dla uniknięcia wątpliwości odnośnie możliwego zakresu działania podejmowanego przez radców Prokuratorii Generalnej RP.

 

Ostatnia proponowana zmiana polega na uchyleniu regulacji art. 287 Ppsa. Przepis art. 287 Ppsa w obecnym stanie prawnym jest pozostałością unormowań opartych o uchylony art. 160 Kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej „Kpa”). Art. 287 Ppsa uzupełniał przepis art. 160 Kpa przewidujący odpowiedzialność organów wydających wadliwą decyzję (inny akt administracyjny) i stanowił jego logiczne uzupełnienie. Obecnie kwestie odpowiedzialności w tym zakresie normuje art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego. Przepis art. 287 Ppsa nie został dostosowany do ww. regulacji, usunięto jedynie odesłanie do uchylonego art. 160 Kpa. W tej sytuacji skoro przepis art. 4171 § 2 Kc stanowi wyłączną podstawę odpowiedzialności za decyzje (inne akty) administracyjne, art. 287 Ppsa należy  uznać za przepis zbędny. Usunięcie przepisu art. 287 Ppsa z porządku prawnego zapewni spójność systemu polskiego prawa cywilnego i doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego dla poszkodowanych decyzjami i innymi aktami administracyjnymi.

 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć znajomemu