Menu rozwijane

07 lipca 2021

Informacja

w sprawie projektu ustawy

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Może Cię zainteresować Prezydent: Odbudowa Pałacu Saskiego to wielkie dzieło o charakterze symbolicznym

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu RP projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie szczególnych rozwiązań dotyczących inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, zgodnie z ogłoszoną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 listopada 2018 roku „Deklaracją o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie dla uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. W myśl ogłoszonej deklaracji, odbudowany Pałac Saski ma stanowić „trwały pomnik niepodległości” i „symbol ciągłości państwowej oraz przywiązania obywateli do rodzimej kultury i dziedzictwa, które stanowią dobro wspólne całego Narodu”, a spełnienie postulatu przywrócenia Pałacu Saskiego to „szczególny akt pamięci, który pozostanie dla potomnych trwałym śladem obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przejawem troski Polaków o materialne dziedzictwo suwerennej Ojczyzny, a także widomym znakiem więzi łączących dzisiejszą Rzeczpospolitą z odrodzonym w 1918 roku Państwem Polskim”. Rozwiązania przewidziane w inicjatywnie Prezydenta RP zmierzają do przywrócenia, poza Pałacem Saskim, również pozostałych gmachów stanowiących przed II wojną światową zachodnią pierzeję Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz północną pierzeję Placu Stanisława Małachowskiego w Warszawie, tj. gmachu Pałacu Brühla (Ossolińskich, Sandomierskiego) oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej – dawnych nieruchomości warszawskich przy ul. Królewskiej 6 (tzw. kamienicy Ludwika Malhome’a), ul. Królewskiej 8 oraz ul. Królewskiej 10/12 (tzw. kamienicy Lesslów lub Strasburgera).

Projekt ustawy wprowadza szczególne rozwiązania dotyczące planowania i wykonania powyższych inwestycji umożliwiających zagwarantowanie odbudowie najwyższej rangi, stosownej do znaczenia Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz planowanych do odbudowy gmachów w historii Państwa Polskiego. Zakłada się, że odbudowa historycznych budynków będzie prowadzona z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się miasta. Projektowane rozwiązania będą też służyć procesowi harmonizacji interesów lokalnych z interesem ogólnonarodowym.

Mając na względzie, że inwestycja związana z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie dotyczy odtworzenia historycznego układu urbanistycznego i budowlanego zachodniej pierzei obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i dążąc do zapewnienia odpowiedniego wsparcia merytorycznego ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projekt ustawy przewiduje utworzenie przy ministrze Rady Odbudowy będącej organem opiniodawczo-doradczym. Członkowie Rady Odbudowy będą pełnić swoje funkcje społecznie.

Projekt ustawy ma charakter jednostkowej i szczególnej regulacji, tzw. specustawy, normującej przygotowanie i wykonywanie inwestycji związanych z konkretnym przedsięwzięciem, jakim jest odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Historyczne znaczenie powyższego obszaru oraz wchodzących w jego skład budynków, w szczególności Pałacu Saskiego oraz Pałacu Brühla, jak również fakt, że pomimo kilkukrotnych prób w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie udało się doprowadzić do ich rekonstrukcji, uzasadniają potrzebę wprowadzenia projektowanej ustawy i poddania tego terenu szczególnemu reżimowi prawnemu kształtowanemu przez normy prawa administracyjnego.

Inwestorem w przedsięwzięciu związanym z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane będzie Skarb Państwa. W celu przygotowania, a następnie realizacji inwestycji Skarb Państwa stworzy Spółkę Celową, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powierzenie przygotowania i realizacji inwestycji wyspecjalizowanemu podmiotowi ma usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji, a także zapewnić efektywność zarządzania tym procesem, a co za tym idzie skrócić jego czas i obniżyć jego koszty.

Rozwiązania projektowanej ustawy w zasadniczej części nawiązują do sprawdzonych w praktyce rozwiązań innych, obowiązujących, specustaw. Regulacje szczególne wprowadzane projektowaną ustawą, służą sprawnemu i skutecznemu wykonaniu inwestycji dotyczącej odbudowy zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w obszarze planowania i wykonania inwestycji.

Inwestycje w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie są finansowane co do zasady z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pliki do pobrania