Menu rozwijane

12 stycznia 2018

Prezydent Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, skierował 12 stycznia 2018 r. do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie zachowania ustawowych terminów dotyczących uchwalenia ustawy wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta RP co do dochowania standardów procesu legislacyjnego.

Zdaniem Prezydenta RP, prace parlamentarne nad ustawą powinny być prowadzone z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy tworzeniu prawa procedury, w tym z uwzględnieniem konstytucyjnie zagwarantowanego terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie podpisania ustawy, oraz z poszanowaniem zasad dotyczących okresu vacatio legis przyjmowanych regulacji.

Prezydent RP, uznając, że w toku uchwalania przez Parlament ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności nie zostały zachowane powyższe standardy, zdecydował, iż tryb procedowania nad przedmiotową ustawą wymaga zbadania przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności z art. 2 i art. 122 ust. 2 w związku z art. 126 ust. 2, art. 142 ust. 2 i art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji.