Menu rozwijane

26 października 2015
Pałac Prezydencki

Dnia 26 października 2015 r. Prezydent RP zawetował:

1. Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r..

3. Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o lasach.