Menu rozwijane

Zmiana Konstytucji

Zgodnie z art. 235 ust. 1 Konstytucji, Prezydent jest jednym z podmiotów legitymowanych (obok co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów oraz Senatu) do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji.

Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, Prezydent może zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie Prezydent zwraca się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących (art. 235 ust. 6 Konstytucji).

Na mocy art. 235 ust. 6 Konstytucji, Prezydent podpisuje ustawę o zmianie Konstytucji w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia przez Marszałka Sejmu do podpisu i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenia z mocą ustawy

Art. 234 Konstytucji umocowuje Prezydenta do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, które mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent – na wniosek Rady Ministrów – wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3–5 Konstytucji. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Ustawy

Art. 118 Konstytucji przyznaje Prezydentowi prawo inicjatywy ustawodawczej. Prezydent, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawia skutki finansowe jej wykonania.

Na mocy art. 144 ust. 3 pkt 4 jest to prerogatywa Prezydenta, która nie wymaga kontrasygnaty.

Rozporządzenia

Art. 142 ust. 1 Konstytucji upoważnił Prezydenta do wydawania rozporządzeń na zasadach określonych w art. 92 Konstytucji.

Rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia określa, poza organem właściwym do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Akty prawa wewnętrznego

Zgodnie z art. 142 ust. 1 Konstytucji, Prezydent może wydawać zarządzenia na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji. W świetle art. 144 ust. 3 pkt 29 jest to prerogatywa prezydencka, zwolniona z wymogu kontrasygnaty.

Aktem prawa wewnętrznego, który przewiduje wprost Konstytucja, jest statut Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 143 Konstytucji wprost upoważnił Prezydenta do nadawania statutu Kancelarii, stanowiącej jego organ pomocniczy. Zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 28 Konstytucji, nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta jest prerogatywą Prezydenta, zwolnioną z wymogu współpodpisania przez Prezesa Rady Ministrów.

Postanowienia

Na mocy art. 142 ust. 2 Konstytucji, w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji Prezydent wydaje postanowienia.