Menu rozwijane

W myśl art. 137 Konstytucji, Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego w drodze nadania przez Prezydenta oraz jego utraty regulują:

  • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim;
  • rozporządzenie Prezydenta z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego;
  • rozporządzenie Prezydenta dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania:

  • wojewody – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym;
  • konsula – od osoby zamieszkałej za granicą.

Prawidłowo wypełniony wniosek, do którego dołączono wymagane ustawą dokumenty, wojewoda albo konsul wraz z własną opinią przekazuje Prezydentowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi, zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku.

Prezydent po otrzymaniu wniosku może zwrócić się do właściwych organów, organizacji lub instytucji o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany przez wojewodę, konsula i ministra właściwego do spraw wewnętrznych bezpośrednio Prezydentowi w każdym przypadku, gdy Prezydent tak zadecyduje, bez względu na stadium postępowania.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Akty nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego sporządza Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej i przekazuje je, w celu doręczenia wnioskodawcy:

  • wojewodzie, który przyjął wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
  • ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – jeżeli akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego dotyczy cudzoziemca, którego wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego został złożony za pośrednictwem konsula.

Nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.

Natomiast nadanie obywatelstwa polskiego oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci w przypadku gdy:

  • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
  • drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie lub utratę przez dzieci obywatelstwa polskiego.

Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, oraz utraty przez niego obywatelstwa polskiego wskutek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa przez jego rodziców jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.