Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Informacje ogólne o odznaczeniach

Ordery i odznaczenia państwowe stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadawane odznaczenia państwowe według starszeństwa:

 

Odznaki innych odznaczeń niż określone w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach nosi się po odznakach ww. odznaczeń w kolejności ich otrzymania, należą do nich:

W powyższym zestawieniu, poza odznaczeniami cywilnymi, uwzględnione są odznaczenia wojskowe i odznaczenia wojenne.

Odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • Prezesa Rady Ministrów,
  • ministrów,
  • kierowników urzędów centralnych,
  • wojewodów.

Wnioski o nadanie odznaczeń cudzoziemcom oraz obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą przedstawia Prezydentowi RP minister właściwy do spraw zagranicznych.

Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

Wnioski o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas przedstawia Prezydentowi Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 213), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą – Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, oraz po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność przedstawia Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej.
 

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi RP wojewodowie.

Wnioski o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru przedstawia Prezydentowi RP minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego, a w przypadku wniosku o nadanie Krzyża obywatelowi polskiemu stale mieszkającemu za granicą lub osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego – minister właściwy do spraw zagranicznych.

Wnioski o nadanie Krzyża Wschodniego i Krzyża Zachodniego przedstawia Prezydentowi RP minister właściwy do spraw zagranicznych.

Ordery i odznaczenia wojenne w czasie wojny nadaje w Siłach Zbrojnych, z upoważnienia Prezydenta, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ordery i odznaczenia wojenne są nadawane tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od jej zakończenia.

Ordery i odznaczenia wojskowe są nadawane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa i nie później niż przez trzy lata od zakończenia tych działań, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń wojennych i wojskowych przedstawia Prezydentowi Minister Obrony Narodowej, z wyjątkiem:

  • Wnioski o nadanie Krzyża Wojskowego oraz odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda” przedstawia Prezydentowi Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych.
  • Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność przedstawia Prezydentowi minister właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej.

Odznaczenia mogą być nadawane pośmiertnie.
 

Postanowienia Prezydenta o nadaniu odznaczeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z wyjątkiem Medalu za Długoletnią Służbę, odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda” oraz Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dopuszcza się odstąpienie od publikacji postanowień Prezydenta o nadaniu orderów i odznaczeń ze względu na ważny interes państwa.

Akty prawne i formularze wniosków>>

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31