Menu rozwijane

Krzyż Zachodni

Ustanowiony w 2017 r. jest nagrodą dla osób, które w latach  1939–1989 niosły różnorodną pomoc Polakom, gdy byliśmy poddani  licznym  formom  represji  i prześladowań, gdy stawialiśmy opór dwóm totalitaryzmom (niemieckiemu nazizmowi, sowieckiej okupacji oraz komunistycznej dominacji ziem polskich). Krzyż jest nadawany osobom narodowości innej niż polska, które udzielały pomocy Polakom lub obywatelom polskim w latach 1939–1989. Nadawany jest za pomoc na rzecz polskich aspiracji niepodległościowych oraz pomoc represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w powojennej Polsce, w tym za pomoc w obliczu zagrożenia życia, udzielenie schronienia i pomoc charytatywną. Odznaczenie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. Krzyż jest nadawany za nieobjęte ustawą z dnia  15 grudnia  2016 r.  o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 8) zasługi położone poza terytorium Kresów Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium byłego Związku Sowieckiego.