Menu rozwijane

Informacje o orderach

Nadawanych jest pięć orderów (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz):

Ordery nadaje Prezydent RP - z własnej inicjatywy lub na wniosek:
– Prezesa Rady Ministrów,
– kapituł orderów,
– ministra spraw zagranicznych - dla obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wniosek o nadanie orderu przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów, przed przedłożeniem go Prezydentowi RP, podlega zaopiniowaniu przez kapitułę tego orderu.
Kapituła może podjąć uchwałę:
– o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
– stwierdzającą, że wniosek nie uzasadnia nadania orderu,
– stwierdzającą, że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kapituła może także zaproponować nadanie innej klasy orderu niż proponowana przez wnioskodawcę lub przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

Ordery mogą być nadawane pośmiertnie.

Postanowienia Prezydenta o nadaniu orderów są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dopuszcza się odstąpienie od publikacji postanowień Prezydenta o nadaniu orderów i odznaczeń ze względu na ważny interes państwa.

Kapituły orderów>>
Akty prawne i formularze wniosków>>