Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzina

Osią polityki rodzinnej Prezydenta RP jest odpowiedź na kluczowe dla Polski wyzwanie związane z kryzysem demograficznym – jakim jest niska dzietność. Bronisław Komorowski zaprezentował Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. Wśród 44 rekomendacji znalazły się m.in.: upowszechnienie Kart Dużych Rodzin; wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin; przyjazna rodzicom organizacja czasu pracy; większa dostępność do miejsc edukacji i opieki dla dzieci do 12 roku życia. Prezydent wspiera tworzenie warunków, które pozwolą Polakom spełnić marzenia o posiadaniu potomstwa, inspiruje działania rządu i parlamentu oraz zgłasza własne inicjatywy.

Konkurencyjność gospodarki

Przyszłość w najbliższych latach będzie należeć do gospodarek, które dbają o stabilność ekonomiczną i konkurencyjność. Dlatego konieczne są reformy polskiej gospodarki, zwiększające jej konkurencyjność, a tym samym pozwalające utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Prezydent podejmuje działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczą one m.in.: uproszczeń w podatkach, w dostępie do kredytu i w przepisach prawa pracy. Działania Prezydenta skupiają się także na promocji polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców na świecie. Celem kluczowych wizyt zagranicznych Prezydenta są m.in. kraje dynamicznie rozwijające się.

Bezpieczeństwo

Bronisław Komorowski, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, za jeden z priorytetów prezydentury uznał konieczność stworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Jego podstawę stanowią kompleksowa modernizacja techniczna armii oraz zmiany w systemie dowodzenia i szkolenia. Z inicjatywy Prezydenta RP Polska odchodzi od ogłoszonej w 2007 r. polityki ekspedycyjnej, koncentrując się na zwiększaniu zdolności do obrony terytorium kraju oraz potrzebach systemu obronnego NATO. Realizacji tych zapowiedzi służy m.in. wygaszanie misji w Afganistanie. Środki uzyskane dzięki jej zakończeniu zostaną przeznaczone na modernizację techniczną Sił Zbrojnych – w tym budowę tzw. tarczy antyrakietowej.

Dobre prawo

Prezydent jest strażnikiem konstytucji i ładu prawnego, dlatego jego priorytetem są działania służące podniesieniu jakości uchwalanego w Polsce prawa. Lepsze prawo ma służyć ochronie swobód obywatelskich, rozwojowi firm, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności Polski. Z inicjatywy Prezydenta RP powstała „Zielona Księga o Systemie Stanowienia Prawa” z propozycjami ograniczenia prawa złej jakości. Tworzeniu dobrego prawa służy zainicjowany przez Prezydenta RP model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacyjny, obejmujący m.in.: oprócz własnych inicjatyw ustawodawczych, wczesne sygnalizowanie wątpliwości do projektów ustaw czy organizowanie konsultacji ws. kluczowych ustaw.

Nowoczesny patriotyzm

W opinii Prezydenta RP patriotyzm – pozostając miłością Ojczyzny i troską o jej bezpieczeństwo – przejawia się w budowaniu nowoczesnego państwa, w działaniach obywatelskich na rzecz regionu oraz miejsca, w którym mieszkamy i pracujemy. Osiągnięcia 25-lat wolności kształtują poczucie dumy z sukcesu Polski. Dla Bronisława Komorowskiego szczególne znaczenie mają zaplanowane na cały 2014 rok inicjatywy, które będą przypominały światu, że przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i upadek komunizmu miały początek właśnie w Polsce.
25 lat wolności Witryna obywatelska

Dialog

Dialog i otwartość są podstawowymi metodami działania Bronisława Komorowskiego. Prezydent jest przekonany, że tylko działając RAZEM Polacy są w stanie wykorzystać najlepszy od kilkuset lat okres w historii kraju. Polska potrzebuje dziś wyznaczenia długofalowych celów, wyraźnego kierunku, w którym powinna podążać. Rolą Prezydenta RP jest określanie tego kierunku – w dialogu z Polakami, w rozmowie o najważniejszych sprawach, prowadzonej w duchu wspólnoty celów. Rolą Prezydenta RP jest też nazywanie najważniejszych problemów polskiego życia publicznego i tworzenie przestrzeni kompromisu politycznego, by je skutecznie rozwiązać.